Bijdrageregeling

Bijdrageregeling ter ondersteuning van activiteiten inzake de stedenband Veenendaal-Olomouc.

  • Algemene bepalingen

Artikel 1.

De doelstelling van de stedenband is het bevorderen van de betrekkingen tussen burgers van beide gemeenten, door uitwisseling van personen, organisaties, kennis en ervaring.

Artikel 2.

Ter realisering van de doelstelling kan men een verzoek tot financiële ondersteuning indienen bij het bestuur van de Stichting stedenband Veenendaal-Olomouc.

Artikel 3.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient de aanvrager zich actief en positief in te zetten om de doelstelling te realiseren.

  • Aanvraag van een bijdrage

Artikel 4.

Een verzoek tot financiële ondersteuning dient men, afhankelijk van de grootte van de activiteit, één tot drie maanden voor de uitvoering van de activiteit, schriftelijk in te dienen bij het bestuur van de Stichting stedenband, door middel van een activiteitenplan, waarin een gedetailleerde beschrijving is opgenomen van de aard, duur, omvang en kosten van de activiteit, alsmede het doel van de activiteit in enge zin. Tevens dient men aan te geven welk deel van de kosten voor eigen rekening wordt genomen, waaronder eigen bijdrage deelnemers.

Artikel 5.

Het bestuur van de stichting stedenband toetst de aanvraag aan de gestelde criteria en stuurt tijdig een schriftelijk besluit naar de aanvrager(s).

  • Bijdrageverlening

Artikel 6.

De bijdrage kan zijn (voor maximaal één keer per jaar):

1        Kosten bezoek aan Olomouc: € 200 per persoon. Maximaal 10 personen.

2        Kosten bezoek uit Olomouc. € 200 per persoon. Maximaal 10 personen.

3        Een bijzondere groepsactiviteit: maximaal € 2.500

Artikel 7.

Het bestuur houdt bij de toekenning van de bijdrage rekening met het voor het jaar beschikbare totaalbudget van maximaal, gemiddeld € 7.500.

Artikel 8.

Het bestuur kan besluiten om af te wijken van bovengenoemde subsidieregeling, in het belang van de doelstelling, de continuïteit van de stedenband, de financiële positie en/of politieke besluitvorming rond de subsidieverstrekking aan de Stichting.

Artikel 9.

Voor bestuursleden van de stichting stedenband geldt, dat activiteitenplannen, subsidieaanvragen en -toekenningen (ook van bestuursleden zelf) vooraf worden beoordeeld en bij meerderheid van stemmen worden goed- dan wel afgekeurd.

Artikel 10.

Deze subsidieregeling van de Stichting vervalt wanneer door de gemeente Veenendaal of Olomouc besloten wordt om de stedenband op te heffen.

De dan nog aanwezige geldmiddelen zullen worden teruggegeven aan de gemeente Veenendaal dan wel worden besteed aan een goed doel.

Bestuur

Jos
Jos Schilte
Coby
Coby van den Heuvel
Coen
Coen Dijkers
Gertjan
Gertjan van der Kaaden

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl
Martijn Versteeg
Martijn
Martijn Versteeg

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl