Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Jaarverslagen


(De complete jaarverslagen met exploitatieoverzicht van 2016 en 2017 zijn te vinden op de downloadpagina)

Jaarverslag 2017

1.1 Inleiding

De Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc is opgericht op 18 juli 2013.
De stichting is een voortzetting van het op 16 december 1993 door de gemeenteraad van Veenendaal ingestelde Platform stedenband Veenendaal-Olomouc. Vanaf 2013 wordt volgens een raadsbesluit in 2012 geen structurele subsidie meer verstrekt voor de stedenband.
Door het oprichten van een stichting en het overhevelen van de financiële middelen van het platform naar de stichting, blijft de stedenband Veenendaal-Olomouc, met instemming van de gemeenteraad, voor onbepaalde tijd in stand. Als basis voor de stichting geldt het op 15 november 1994 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Reglement platform stedenband Veenendaal-Olomouc’, met bijbehorende bijdrageregeling, zij het in aangepaste vorm.

1.2 Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
Het ontwikkelen, stimuleren en duurzaam onderhouden van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de gemeenten Veenendaal en Olomouc op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport, recreatie, onderwijs, mensontwikkeling, bedrijfsleven, economische betrekkingen, gezondheidszorg, welzijn, politiek, onderlinge relaties tussen gemeenten, levensbeschouwing en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
Het inwoners, personen en groeperingen mogelijk te maken het doel van de stedenband te      helpen realiseren, door coördinatie, inzet van kennis, ervaring, contacten en middelen.

1.3 Beleidsvisie

Het bestuur heeft het voornemen te streven naar succesvolle activiteiten, matches en uitwisselingen; liever resultaten op een klein aantal terreinen dan halve resultaten op vele terreinen. Speerpunten zijn: realiseren van stageplekken, betrekken van jeugd en jongeren bij de stedenband, stimuleren van activiteiten en uitwisselingen op het gebied van sport, stimuleren van activiteiten en uitwisselingen op het gebied van cultuur; dat geldt zowel voor de professionele kunst als de amateurkunst. Voorts: het vormgeven aan ‘vrienden van de stichting’ ter bevordering van draagvlak voor de activiteiten van de stichting onder de eigen bevolking.

1.4 Activiteiten 2017

  • In de zomer van 2017 heeft een aantal studenten aan de faculteit Nederlands van de Palacky Universiteit een stageperiode doorgebracht in Veenendaal. Stageopdrachten werden vervuld bij Bibliotheek Veenendaal, IW4 en Stichting Gilbert van Schoonbeke. Ter afsluiting van de stageperiode hebben de stagiaires een Tsjechische middag georganiseerd in de Cultuurfabriek.
  • De Veense band Escalate heeft in februari samen met de band Blue Apple uit Olomouc twee concerten gegeven in Tsjechië, een in Olomouc en een in Brno.
  • De jarenlange contacten tussen de brandweerkorpsen uit Veenendaal en Olomouc zijn door een bezoek van de brandweer uit Olomouc aan Veenendaal weer verder versterkt.
  • Het contact tussen het Ichthus College en een kerkelijk lyceum in Olomouc is verstevigd door wederzijdse bezoeken en de voorbereiding van een bezoek van een groep scholieren uit Olomouc aan Veenendaal in 2018.
  • Twee inwoners van Veenendaal hebben deelgenomen aan de halve marathon van Olomouc. Ook de uitwisseling met betrekking tot de triatlon in Veenendaal heeft weer plaatsgevonden. Net als in 2015 en 2016 zijn in 2017 enkele triatleten vanuit Tsjechië aan de start verschenen van de triatlon in Veenendaal.
  • Onder meer ter voorbereiding op het jubileum in 2018 heeft het een deel van het bestuur van de Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc een werkbezoek gebracht aan Olomouc.
  • Via de nieuwsbrief, website en een actuele Facebook-pagina communiceert de Stichting Stedenband met inwoners van Veenendaal. Door het proactief benutten van communicatiemomenten zijn nieuwsberichten en artikelen over de stedenband met Olomouc met regelmaat verschenen in lokale en regionale nieuwsbladen.
  • Vergaderingen bestuur over beleid, activiteiten en agendapunten en vergaderingen van de jubileum commissie ter voorbereiding op het jubileum in 2018.

1.5 Samenstelling bestuur   

J.C.M.Schilte, voorzitter
A.Groebe-Godwaldt, vice-voorzitter
C.E. Dijkers, penningmeester
D.E.P.Roodbeen
W.P.Lenderink
P.Beaart
S. van Gent
J.M. van den Heuvel

Voor het bestuur van de stichting geldt een rooster van aftreden.

1.6 Toekomstvisie

De stichting streeft naar intensivering en uitbreiding van contacten met Olomouc. In 2018 zal het 25-jarig jubileum van de stedenband tussen Veenendaal en Olomouc met een feestelijk programma worden gevierd in Veenendaal.

Het exploitatieoverzicht vindt u op de downloadpagina bij het jaarverslag.